неделя, 2 юни 2019 г.

Интерактивен дисплей в новия кабинет по природни науки

Нашият нов интерактивен дисплей, който ни подпомага за разпространение на наученото от обучението пред колеги от училището и региона. Интонацията подпомага и учебния процес, в който ученикът е поставен в центъра на обучението. Нагледността и новите образователни платформи, интегрирани в ежедневната работа на преподавателите, повишават качеството на образованието, което е основна цел на проекта и основна стратегия на училището.Използването на Power Point в обучението

Поредно обучение квалификация на учители от региона се организира в СУ"Георги Измирлиев". Разглежданата тема бе използването на Power Point в обучението. Беше представен проект 4К - цели, обучения, работа с учители и ученици, защо е важно технологиите да подпомагат учебния процес и ученикът да е в центъра на дейността в обечението. Беше споделен добър опит от всяко едно училище.
Награда "Млада Горна Оряховица"


Награда "Млада Горна Оряховица" беше връчена на ученици от СУ"Георги Измирлиев" Горна Оряховица за създаването на филми по случай 160-годишнината на училището. Отличието се присъжда за трета поредна година на учащи за изключителни постижения и извоювани награди от международни и национални състезания, олимпиади и конкурси в сферата на образованието, изкуството и културата и спорта. Наградите бяха връчени по време на традиционната празнична среща на кмета инж. Добромир Добрев с културни и просветни дейци, която се провежда на 24 май.
В сферата на образованието и културата наградата бе присъдена на два екипа от ученици от VII до ХI клас на СУ “Георги Измирлиев”, създали авторски филми на тема “Гимназията през моите очи”. Идеята на учениците е да се покаже гимназията като привлекателно място за учене, спортуване и забавление, място, където преминава по-голяма част от ежедневието на децата.

Резултати от проекта „Четирите К - конфликти, комуникация, креативност, компютри”


В рамките на едногодишния проект учителите, участвали в мобилността проведоха:     
4 подготвителни вътрешноинституционални обучения - преди осъществяване на мобилности;
8 вътрешноинституционални обучения;
4 представяние на проведените обучения пред партньори в образователния процес;
2  кръгли маси;
8  открити практики и
4  интердисциплинарни урока.

Резултатите бяха разпространявани чрез: вътрешноинстируционални обучения, семинари за учители и родители от региона, брошури, блог с материали от обучението , който е обогатяван постоянно и, снимки на дейности, свързани с проекта, Фейсбук страница и също така уебсайта на училището. Информацията може да се използва като учебен ресурс за разработване на други обучителни материали.

В      училището бяха сформирани 38 групи по интереси: спортни клубове, тъкачество, предачество, театър, музика, рисуване, групи за деца с обучителни затруднения. Ръководителите на тези групи преминаха обучение за прилагане на неформални методи за обучение, които след това бяха представени пред публика с разнообразни изяви.

В     рамките на едногодишния проект учителите, участвали в обучнението проведоха:

Вътрешноинституционалнионни обучения на теми: 1)Подробна информация за проекта и проведеното обучение по програмата,цели, дейности , европейски опит , европейски образователни портали, дидактични игри.2)Възможностите на Erasmus+, КА1.3)Тренинг – „ Най-атрактивни игри, които можем да използваме в обучението”. 4) Кръгла маса с неправителствени организации и обучение на педагогически специалисти на тема „Неформалното образование в помощ на формалното” 23.02.2018. Бяха създадени

блог на проекта https://spiceupformal.blogspot.com/2017/05/blog-post.html Фейсбук страница, https://www.facebook.com/Spice-Up-Journey-133890827251187/
Уебсайт на училището- http://sou-gizmirliev.jlsoft.eu/ където се публикуваха дейностите по разпространение.
Май, 2017 - Комисия за работа по проекти публикува критериите за подбор на участници в обучението в блога на проекта. Проведен е тест за определяне на ниво по английски език.Юни , 2017- Провежда се процедура за избор на участници в обучението. През август е избрано лого на проекта. Подготовка на училищни учебни планове за новата уч. година с включени часове по чужд език, приложни изкуства, плуване, фитнес.

През септември, 2018-анкета за очакванията на ученици и учители към проекта и анализ на резултатите.Септември- родителски срещи – избор на часове по приложни изкуства, тъкачество, плуване, фитнес.Допълнително са създадени 38 групи по интереси по проект – Твоят час. Срещи с родители и учители , местна общественост. за запознаване с дейностите, в които ще участват ученици . Запознаване на родители с проекта „Разчупи формалното образование народителска среща-17 септември. Изработване на план за квалификация. Изработване на презентация с материали от проведено обучение през м. юли и запознаване на педагогическия съвет.

Октомври, 2017- вътрешноинституционална квалифакация на тема „Еразъм + и ползите за българското образование.
Вътрешноинституционални квалификация-обсъждане дейностите по проектите на КД1. 9 октоври-обучение на учителите „Разчупи
формалното образование”. Попълване на анкета от учениците – какви са очакванията ми при включването им в подобни
групи.Ноември, 2017 обучение- „Как да напишем успешен проект по Еразъм Плюс КД1”-публикуване на статия на същата тема.29
ноември открит урок по математика за дигитална учебна среда, в трети клас- открита практика по човек и пророда.14 ноември –
Коучинг и наставничество – обучение на 26 пед. специалисти. 28.11. – използване на онлайн инструменти по чужд език– вътр.
квалификация.
Декември, 2017- Конференции за запознаване с целите и дейностите по проекта - с ученици, учители и училищен персонал, родители, общественост. Изработване и публикуване на брошура.

Януари, 2018- Обучение в практически игри и неформални методи по проект „Разчупи формалното образование" 17.01.2018 г., проведено с преподаватели в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Проведено обучение с учителите как се попълва и работи с документация по КД1.Февруари, 2018- Организиране на кръгла маса с неправителствени организации в СУ “Георги Измирлиев“ на тема „Неформалното образование в помощ на формалното“, Проучване качеството на обученията по проекта чрез числови карти. 27.02. – интерактивен упок по бълг. език и литература в 4 в клас.Провеждане на открити уроци в начален етап

05.02.Обучителна организация беше поканена да обучи 26 пед. специалисти в неформални методи.Март - обучение на колеги за неформални методи. Урок в музея, Урок в Районния съд и пресъздаване на съдебен процес. Провеждане на открити уроци в прогимназиален етап . Април 2018- Неформално обучение с шести и девети клас. Създаване на Еразъм корнър. Май -„Тормоз и агресия”-открит урок, проведен от наши учители и техните ученици в трети клас в детска градина. Попълване на числови карти , отчитащи повишаване нивото на знания и компетенции на учениците. Попълване на анкети сред с ученици, учители и училищен персонал, родители- как се е повишила мотивацията за учене на децата. Изработване на презентация с обобщените резултати от направените анализи и изводи за устойчивостта на работата по проекта. Юни, 2018- Форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред нас“. Юли , 2018- открити практики, отчет на дейността на учителите.събота, 25 май 2019 г.

Как да напишете успешен Еразъм Плюс КА1 проект за училищно образование в пет стъпки
Все по-често чувате или четете за колеги, че са ходили на обучение в чужбина и се чудите как така успяват да се включат в тези проекти. На вас ви се струва, че е нещо много сложно, а някои дори казват, че трябват връзки. Нито едно от тези твърдения не отговаря на истината. За да напишете успешен Еразъм Плюс КА1 проект за училищно образование и да пътувате до друга държава, за да участвате в курс, се иска да четете, питате и да имате добър екип. Добър екип може да бъдат само двама или трима, но може и много повече колеги. Работата като цяло е много, но не е трудна, нито непосилна.
Първо трябва да си изясните към коя от дейностите искате да участвате: участие в структурирани курсове или обучения в чужбина; периоди на наблюдение в партньорско училище или образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване.
Тук ще коментирам участието по първата дейност- структурирани курсове или обучения в чужбина.
1.     Проверете легитимността си тук.
Като преподавател в системата на предучилищното и училищно образование, можете да се включите в Програма „Еразъм+” Ключова дейност 1 (КД1) – „Училищно образование”. Така ще имате възможност да подобрите уменията си за преподаване, да усвоите нови методики на преподаване, както и да се запознаете с други европейски образователни и обучителни системи, да подобрите английския си или езика, който ще използвате във вашия проект.
2.     Трябва да се регистрирате в портала за участници.
Трябва да влезете в портала за участници на следния линк: http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2018/05/EU-Login-Tutorial.pdf , където ще се регистрирате и ще получите ПИК. На сайта на Националната агенция http://hrdc.bg намирате поканата за кандидатстване. Ако не е излязла нова, по която ще кандидатствате, прочетете старата, много полезна информация ще откриете там.
3.     Изберете темата, по която ще искате да се обучавате и намерете организатор на обучението.
Мрежата гъмжи от доставчици на обучения по Еразъм Плюс. Ако имате познати, които са използвали някои от тях, може да се допитате, за да сте сигурни, че ще  е някой, на който може да се доверите. Може да използвате платформите  School Education Gateway и eTwinning, а има и фирми посредници. Трябва да проверите дали доставчикът на обучение ще ви организира и настаняване или сами ще си търсите квартира или хотел.
4.     Планирайте добре дейностите по проекта и спазете срока за подаване на кандидатурата. Към момента проектните предложения се подават най-късно до 01 февруари, 13,00 (българско време), като проектите следва да стартират между 01 юни и 31 декември.
5.     Попълване на формуляра за кандидатстване.
Прочетете внимателно Поканата на сайта на Агенцията. Там е указано дали ще попълвате формуляра онлайн. Четете внимателно условието и въпросите към всеки раздел.
Раздайте се на макс и убедете Агенцията да ви одобрят проекта и колко е важно това за вашето развитие и това на училището ви.

неделя, 19 май 2019 г.

Анализ от анкетно проучване, проведено чрез онлайн инструменти


Анализ от проведено анкетно проучване сред ученици от пети клас
в СУ”Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица
след проведени серии от домашни работи, в които се използват онлайн инструменти.

В настоящата анализ на измерването  се разглежда значението на домашните работи по информационни технологии за учениците в пети клас, при изпълнението на които се използват иновативни методи и онлайн инструменти. Представена е диагностика на формиращото отношение на учениците към самоподготовката чрез домашна работа с помощта на различни учебно познавателни задачи за домашна работа и анкетна карта.

Информационните технологии са неразделна част от съвременното образование и обучение. Познанията придобити чрез новите технологии дават възможност у учениците да се развият и личностни умения, които впоследствие да подпомогнат интеграцията им в обществото.
Една възможност да се организира допълнителна учебна подготовка по информационни технологии е задаването на традиционните за българското образование домашни работи. Това може да се реализира чрез използване на образователен софтуер, уеб сайтове и мобилни приложения. Така ще се подпомогне изграждането на умения за работа с компютър, до придобиване на нови знания и умения по ИТ и ще се формира положително отношение към самоподготовката на учениците. В цялостния учебно-възпитателен процес освен като пасивни потребители учениците ще се явяват и като създатели на ресурси.  Използването на ИКТ в учебния процес засилва интереса на учениците, стимулира активността им и допринася за затвърдяване на придобитите знания и умения. Днес към традиционната схема учител – ученик – учебник е прибавен и компютърът. „Компютърът органично се вписва в образователния процес в училище и се явява още едно ефективно техническо средство, с помощта на което значително се разнообразява процесът на обучение и изготвянето на домашните работи по предмета“.
Домашната работа, като част от учебния процес е неурочна самостоятелна работа, изпълняваща се без непосредствено участие на учителя. Основните ѝ цели са да подпомогне усвояването на учебното съдържание, да формира у учениците умения за самостоятелна работа, и да формира чувство за отговорност
Съществено значение за формиране на отношение на учениците към самоподготовката е оценяването на домашната работа по информационни технологии. Добре е то да се извърши по предварително предложени критерии от учителя, с които учениците да са запознати предварително. Приетите критерии трябва да са насочени към процеса на усвояване, осмисляне и възпроизвеждане на новата информация. Те могат да са свързани с усвояването на предходни знания или с изпълнението на предишни практически задачи. Домашните работи трябва да се добре премислени и пригодени към нуждите на учениците. Важна е комуникацията между учителя и учениците: той трябва да им помогне да разберат целта на домашните и да предоставя достатъчна и полезна обратна връзка.
В настоящото изследване са използвани три типа познавателни задачи:
- традиционна;
- задача с дадено и търсено /Редуцирани задачи от I степен/;
- задача, в която има само дадено /Редуцирани задачи от II степен/.
Всеки тип задача се използва след завършването на конкретна тема от учебното съдържание, за да се установи нивото на усвояване на учебния материал. При използването на традиционен тип учебно-познавателни задачи се наблюдава използването на вече усвоени от ученика знания. Той внимателно разглежда, запомня и възпроизвежда представения му образец, като това става без промяна на модела. Този тип задачи се използват при задаването на домашна работа по ИТ в началото на пети клас, когато учениците работят с графичния редактор Paint.
При задачите от типа – дадено и търсено, ученикът използва усвоените знания и умения в нови условия. В изследването си съм използвала задача, в която се проверяват усвоените знания по два учебни предмета /български език и литература и информационни технологии/ и за това съм нарекла домашната работа „бинарна“. По предмета информационни технологии се прилагат знанията за форматиране на текст на ниво символ и на ниво абзац, а по български език и литература се проверяват знанията по темата „Думите, като части на речта“.
Изискващите творчески подход задачи са от типа - имаме дадено /търсено/ и ученикът сам решава поставения пред него проблем, като сам организира дейността си и използват вече усвоени знания. Тези задачи се характеризират с висока степен на самостоятелност и оригиналност на учениците. „Именно чрез този тип задачи учениците изразяват своя личен опит, въображение и индивидуални способности.
Резултати и анализ на изследването :
Въпросите в анкетата, използвана в изследването са пряко свързани с възможността за формиране на ученическо отношение към домашните работи. Имаме няколко аспекта за формиране на отношение към домашните работи по информационни технологии:
- влияние на домашните работи върху способностите на ученика
- начини за задаване на домашните работи, критериите за оценка и начините за представянето им на учителя
- иновативни начини за изпълнение на домашната работа
- затруднения и лесно справяне с поставените задачи

Домашните работи по ИТ спомагат за развитието на уменията по предмета при 90% от анкетираните ученици. Наблюдава се повишен интерес към усъвършенстване на уменията за работа с различни програми.
По-голяма част от анкетираните ученици са категорични, че за тях е важно как са зададени критериите за оценка на домашната работа. Стремежът им към по-високи резултати е свързан пряко с разбирането на критериите.  Правилно зададените критерии помагат на учениците още в процеса на изработване на домашната работа те да се самооценят и да установят в каква степен са изпълнили заданието и до колко са оправдани техните очаквания. За да открият своите пропуски и затруднения при изпълнението на домашната работа, 95% от учениците изпитват необходимост от направата на анализ на домашната работа след нейното изпълнение. Независимо по какъв начин ще се направи той, учениците считат, че чрез него оценката, която са получили, е по-обективна.
Бинарните домашни работи са новост в изпълнението на домашни работи по информационни технологии. Оценяването на домашната работа в два аспекта все още се приема с недоверие от учениците в 5 клас. 79% от тях са приели с интерес предизвикателството, а 21% не са проявили интерес.
Удовлетвореността от решаването на домашните работи и отношението на учениците към самоподготовката имат пряка зависимост. Колкото ученикът е по-удовлетворен от изпълнението на домашната си работа, толкова отношението му към нея е по-положително.
Съвременното обучение по информационни технологии трябва да развива взаимната свързаност на знанията, да стимулира активността и творческата дейност на учениците. Използването на различни учебно-познавателни задачи за домашна работа е начин за повишаване на мотивацията на учащите се за усвояване на учебното съдържание, както и за формиране на отношение към самоподготовката по предмета. Прилагането на педагогически методи за самоподготовка с използването на съвременни технологии води до създаване на разнообразна образователна среда, в която учащият е активен участник в процеса на своето развитие.
Използването на различни методи и средства за задаване и изпълнение на домашните работи би довело до по-добри резултати в усвояването на учебния материал, формиране на положително отношение към самоподготовката и повишаване мотивацията за усъвършенстване и учене през целия живот.