четвъртък, 11 октомври 2018 г.

Участие в изложение на творчество, креативност и иновации

Ученици от СУ Георги Измирлиев се включиха в ежегодния технически форум за иновации, креативност и творчество на младежите, провел се да трета поредна година в Горна Оряховица.


неделя, 7 октомври 2018 г.

ПИРАМИДАТА НА МАСЛОУ

                                           

                       Първата стъпка към успеха е да утолиш жаждата си!


Една по-различна пирамида – тази на човешките потребности и мотивация. Кой друг, ако не учителите, знае по-добре колко важна е мотивацията за учениците, за да намират смисъл не само да учат, но и да се развиват като личности.
Все по-честа практика в класната стая става преподаването и вникването в същността на мотивацията – заложена ли е тя във всеки от нас или е качество, което трябва да развиваме? 
На този въпрос най-добрия и ясен отговор ни дава психологът Ейбрахам Маслоу, който изгражда т.нар. пирамида на човешките потребности и описва нужната мотивация за тяхното задоволяване.
Пирамидата на Маслоу е изградена в йерархична последователност и се състои от пет последователни фази. Интересен и най-важен акцент е поставен върху това, че ако дадена потребност от по-ниските нива не бъде удовлетворена, няма как да се премине в следващата по-горна фаза от потребности. Ето ги и тях:

Ø  На първото и базисно ниво от пирамидата на човешките потребности се намират т.нар. физиологични нужди.
Всеки ден ние имаме необходимост да утоляваме глада и жаждата си, да спим, за да се справяме с ежедневните си задължения, както и да поддържаме добро здраве, за да сме бодри и жизнени хора. Без удовлетворяването на тези потребности ние не можем да съществуваме.
Ø  На второ място се нареждат нашите екзистенциални нужди.
Да имаме подслон над главата си и безопасно място, където да живеем и в което да преминава ежедневието ни. След като сме удовлетворили нуждата си от сън и храна, това е втората заложена в нас потребност, която ни съпътства през целия живот.
Ø  На трето място идва потребността ни от любов, привързаност и принадлежност.
Когато нуждите от безопасност и физиологическо благополучие бъдат задоволени, се засилва потребността от даване и получаване на любов като средство за преодоляване на чувството за самота и отчуждение.

Ø  Четвъртото ниво е за потребността ни от уважение и самоуважение.
Когато първите три нива на потребности са удовлетворени, тази нужда може да стане доминираща. Хората имат нужда от високо ниво на себеуважение и уважение от другите, защото това ги прави самоуверени и ценени като личности. Когато тези потребности са незадоволени, човек се чувства безпомощен и безполезен.

Ø  На най-високото пето ниво  е  нуждата от самоусъвършенстване.
Маслоу описва тази потребност като коренно различна от останалите четири. Най-сложният вид потребност се свързва с желанието за усъвършенстване на способностите и развитието на талантите. Те се изразяват чрез самореализация, самоизразяване и постигане на поставените целиНа кой етап от пирамидата се намирате ? Учителите вярваме , че достигането на най-високия и висш стадий – този на постоянния стремеж към личностно и духовно усъвършенстване, е напълно достижим. Как ли?  Като не спирате да сте мотивирани, любознателни и усмихнати! 
Сайтове по темата:събота, 6 октомври 2018 г.

ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ / THE FLIPPED CLASSROOM


Усвояването на знания и умения чрез активно учене може да бъде изключително интересно и лесно като се интегрират дейности в класа съвместно с традиционната лекция.
Обърнатата класна стая е съвременен педагогически модел, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят своите места. Не случайно английският термин е „flipped classroom” – обърната класна стая. Интересното е, че това е модел, в който учениците учат уроците си у дома, а в клас разглеждат и осмислят урока. Терминът „Обърната класна стая“ не описва един единствен модел на преподаване
В най - популярния в практиката модел на обърната класна стая, учащите се запознават с учебното съдържание от няколко видеоклипа.
Най - хубавото при този метод е, че гледането на видеоматериалите може да се повтори неограничено. След това всеки трябва да направи онлайн тест за обратна връзка с преподавателя. По време на урока в училище учениците задават въпроси на учителя си, търсят отговори на трудно решими задачи за разясняване на темата, правят упражнение и дискутират това, което са научили.
Този метод на обучение се прилага все по- често по света. Той се отличава от традиционните средства за обучение, защото обучението се индивидуализира – всеки учащ обръща внимание на детайлите, които са неясни за него. Едно видео може многократно да се гледа, докато стандартния урок е еднократен. Подготвената обратна връзка чрез тест веднага дава информация и на този, който се обучава, и на този, който преподава, къде са пропуските в усвояването на темата. Накрая всеки ученик има възможност в клас, заедно със своите съученици да обсъди наученото, да зададе своите въпроси на учителя си и да затвърди знанията си чрез упражнения и дискусии.

Съществуват много образователни платформи и програми, върху които е изграден този педагогически модел - Кан Академия, Уча се, TeacherTube, Flubaroo, Educaplay, Screencast-O- Matic, OneNote,  Educanon и др.
Една от най- известните е Кан Академията – „Образование без раници” . Мисията на тази организация е да „предостави висококачествено образование на всекиго и навсякъде безвъзмездно“. В сайта на академията има публикувани видеоуроци от различни сфери на човешкото познание. Съществува превод на видеоматериалите на български език. Най- хубавото в платформата е, че всеки учител може да създаде своя клас, да добави учениците си и да им представи видеа по учебните теми, които са им на разположение винаги и по всяко време.

Видео интервю  на учители, използващи Кан Академия:


Акцент при малките ученици:
Нашата нова, безплатна, образователна програма, Khan Academy Kids , е предназначена да вдъхнови малките деца да станат учащи за цял живот. Приложението безпроблемно обединява анимация и куклен театър от Super Simple Songs® с интерактивни образователни дейности, обхващащи ранна грамотност, математика, езиково изкуство, творческо мислене и социално-емоционални умения.  
Khan Academy Kids е 100% безплатно.

Примери:
Математика

Биология:
Кан Академия е най- мащабната безплатна платформа за общообразователно съдържание. „Образование без раници” се грижи тя да бъде достъпна и на български език.петък, 5 октомври 2018 г.

ЕТАПИ НА СПОР И КОНФЛИКТ

Как да формираме социални умения за комуникация и разрешаване на конфликтите у учениците?

/ Примерни варианти за групова работа, подходяща за провеждане в часа на класа /

Тема 3
ЕТАПИ НА
 СПОР И КОНФЛИКТ

Цел

Ø  Запознаване  и разпознаване на етапите  на спорове и конфликти.
Задачи:
Ø  Запознаване с етапите на развитие на конфликтите
Времетраене
Ø  40 минути
Необходими материали:
Ø  Предварително подготвени от учителя „Писмо до президента/ премиера” – 5 бр., описващи конкретни конфликтни ситуации;
Ø  Листи;
Ø  Предварително подготвени от учителя анкетни карти;

Очаквани резултати

В края на занятието участниците ще могат:
Ø  Да разпознават етапите на развитие на конфликта;
Ø  Да изследват собствения си стил на поведение в конфликтна ситуация;
Ø  Да откриват връзката между използван стил на поведение и възможни последствия.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Загряване : 5 минути
Учителят може да представи диаграма / фигура , показваща фазите на развитие на конфликта:

Различават се три основни фаза:
Ø  Първа фаза – предконфликт 
Тя се характеризира с възникване на разногласие по определен въпрос между две или повече страни.  Като правило това разногласие се приема от страните като формален довод.  Ако едната страна не е в състояние да се договори, в сила се привежда психологическия фактор.  Хората започват да се наблюдават един-друг, като взаимно развиват своето раздразнение, а понякога и неприязън.  Постепенно отношенията между участниците и разногласията между тях придобива повишена напрегнатост.  От опозиция постепенно страните излизат от укритията си и влизат в противопоставяне.
Ø  Втора фаза – същински конфликт
В тази фаза на същинския конфликт всеки участник възприема своята конкретна цел, като несъвместима с целта на „противника”. Общуването преминава в открита „война”.
Ø  Трета фаза – разрешаване на конфликта
Тук се отделят няколко способа за разрешаване на разногласията, довели до конфликта.
• Настойчивост, принуда
(достигане на своите цели с всякакви способи, с агресивност, с използване на власт, заплахи, изнудване, физическо насилие и пр.)
• Отклоняване или бягство 
(стремеж да се излезе от конфликтната ситуация, да се напусне, избяга от полесражението)
• Приспособяване
 (извършване на известни отстъпки, вземане на „половинчати” решения).
• Сътрудничество
(решение на конфликта, с взаимно отчитане интересите на другата страна).

Работна фаза: 25 минути
Учителят  предлага на участниците игра „Писмо до президента/ премиера ” (участниците се разделят на 5 подгрупи, получават картички с имената на стратегиите на поведение в конфликтна ситуация.  Задачата е, да подготвят писмо-отказ или писмо-съгласие, придържайки се към стила).

Стъпки за разрешаване на конфликта:
Ø  Установяване на скритите и явни причини за конфликта (какво се явява предмет на разногласие)
Ø  Определяне на интересите и желанията на хората в конфликт
Ø  Разбиране на доводите, аргументите, интересите на опонента
Ø  Запазване на позитивно отношение към опонента  (позволяване на партньора да „освободи парата на агресията”, като се запази пълно спокойствие по време на тази процедура); запазване на емоционална стабилност и въздържаност ( да не се дава на партньора отрицателна оценка, да не се коментират негови думи и действия, а да се говори само за собствените чувства)
Ø  Диференциране на емоциите от самия проблем (премахване на личностния  елемент в конфликта и съсредоточаване върху съдържателния) – спокойно да бъдат изложени претенциите, фактите, желанието за окончателни резултати, своите варианти за разрешаване на проблема, отстраняване на отношението на неприязън и враждебност един към друг.
Искания за разумно и справедливо решение на проблема с отчитане на законните права и интереси на двете страни.

Ø  Заключение: 10 минути
Учителят раздава  въпросник, определящ   нивото  на конфликтност
Въпросникът съдържа  с 14 въпроса, касаещи ситуации на общуване. учениците следва  се запознаят с всеки един въпрос и да преценят  кой от трите отговора се отнася за тях.
       Въпросник:
 1/ Характерно ли е за Вас да се стремите към доминиране, т.е. да се стремите да подчините хората около Вас на своята воля?
А.  Не
Б.  Понякога
В.  Да

2/ Има ли в вашия клас ученици, които се страхуват от теб, а е възможно и да те ненавиждат?
А.  Да
Б.  Трудно ми е да отговоря
В.  Не

3/ какъв сте Вие в най-голяма степен?
А.  Миротворец
Б.  Принципиален
В.  Предприемчив

4/ Колко често Ви се случва да се самокритикуваш?
А.  Често
Б.  Периодически
В.  Рядко

5/ Какво би било най-характерно за Вас, ако трябва да оглавиш вашия клас?
А.  Бих разработил програма за развитието на класа поне една година напред и бих убедил всички съученици в нейната перспективност.
Б.  Бих изучил подробно кой кое в класа и бих установил контакти с лидерите.
В.  Често бих се съветвал със съучениците си.

6/ При неуспех, какво е най-характерното Ви състояние?
А.  Отчаян съм
Б.  В лошо настроение
В.  Обиден съм на самия себе си.
Ø  7/ Характерно ли е за Вас да се стремите да отстоявате и се придържате към традициите на вашия клас?
А.  Да
Б.  По-скоро, да.
В.  Не

8/ Принадлежите ли към хората, които предпочитат да кажат на другия истината в очите, отколкото да премълчите?
А.  Да
Б.  По-скоро, да
В.  Не

9/  С кое от трите качества Ви се стремите да се справите и се стараете да премахнете?
А.  Раздразнителност
Б.  Обидчивост
В.  Нетърпимост към критиката на другите.

10/ Какъв сте в най-голяма степен?
А.  Независим
Б.  Лидер
В.  Генератор на идеи

11/ Вашите приятели Ви считат най-вече, че сте …
А.  Екстравагантен (нестандартен, ексцентрик)
Б.  Оптимист (вярващ в положителното бъдеще)
В.  Настойчив

12/ С какво най-често Ви се случва да се борите в общуването с другите хора?
А.  Несправедливостта
Б.  Бюрократизма
В.  Егоизма
Ø  13/ Кое е най-характерно за вас?
А.  недооценяване на собствените ми способности
Б.  оценявам собствените си способности обективно
В.  Надценявам собствените си способности.

14/ Кое Ви довежда най-често в сблъсък и конфликт с хората?
А.  Излишната ми инициатива
Б.  Излишната ми критичност
В.  Излишната ми праволинейност
Ø  Обработка на резултатите
Всички отговори на всеки въпрос имат своя оценка в балове.  Заменете избраните от Вас букви с балове, като използвате дадената Ви таблица (ключ) и изчислете чрез събиране общия бал.


Ø  №  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
А  1  3  1  3  3  2  3  3  2  3  2  3  2  1
Б  2  2  3  2  2  3  2  2  1  1  1  2  1  2
В  3  1  2  1  1  1  1  1  3  2  3  1  3  3
Ø   Получената сума в балове, характеризира нивото на конфликтност:
=  от 14 до 17 бал – много ниско;
= от 18 до 20 – ниско;
= от 21 до 23 – по-ниско от средното;
= от 24 до 26 – близко до средното;
= от 27 до 29 – средно;
= от 30 до 32 – близко до средното;
= от 33 до 35 – по-високо от средното;
= от 36 до 38 – високо;
= от 39 до 42 – много високо
;четвъртък, 4 октомври 2018 г.

СТИЛОВЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА СПОР И КОНФЛИКТ

Как да формираме социални умения за комуникация и разрешаване на конфликтите у учениците?

/ Примерни варианти за групова работа, подходяща за провеждане в часа на класа /
Тема 2
СТИЛОВЕ ПРИ РЕШАВАНЕ
НА СПОР И КОНФЛИКТ

Цел

Ø  Разпознаване на различни стилове при решаване на спорове и конфликти.
Задачи:
Ø  Да се запознаят с различните стилове за решаване на спорове и конфликти;
Ø  Да се идентифицират с определен стил на общуване при конфликти.
Времетраене
Ø  40 минути
Необходими материали:
Ø  Стиловете при решаване на конфликти, отразени метафорично – като животни
Ø  Листи;
Ø  Цветни моливи.

Очаквани резултати

В края на занятието участниците ще могат:
Ø  Да изследват собствения си стил на поведение в конфликтна ситуация;
Ø  Да откриват връзката между използван стил на поведение и възможни последствия.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Загряване: 5 минути

Игра “Наводнение”. Участниците се разхождат свободно из стаята. Когато чуят думата “на-вод-не-ни-е”, всички се стремят да се покатерят на безопасно място, над височината на пода. Когато чуят думата “буря”, съответно търсят място, където да се приютят под нещо.Целта на занятието е да бъдат разграничени основните видове поведение в конфликтни ситуации като – асертивност и сътрудничество. Въз основа на това идентифициране са обособени пет начина (стила) за справяне с конфликти – съпернически, приспособяващ, отбягващ, сътрудничещ, компромисен / Виж в Приложение №1 /. Социалните умения на всеки човек предполагат използването на някои стилове на поведение по-често от останалите, което определя и неговия собствен стил.
В конкретната ситуация, за по-добро възприемане и разпознаване от малките ученици на различните стилове при решаване на конфликти, предлагаме всеки стил да бъде въплатен метафорично в различно животно, което го олицетворява. / Виж Приложение №1/ .

Работна фаза: 30 минути
Ø  Стилове при решаване на конфликти. На участниците се показват пет различни рисунки на животни, всяко едно от които олицетворява определен стил за решаване на спорове и конфликти (мече, акула, костенурка, лисица, бухал). В тях са написани основните за този стил на общуване характеристики. Съпернически – акула, приспособяващ – мече, отбягващ – костенурка, сътрудничещ – бухал, компромисен – лисица.
Ø  Водещият запознава участниците с характеристиките на всеки стил за решаване на спорове и конфликти и поставя рисунките в различни части на стаята. Участниците разглеждат “стиловете”, като всеки застава пред животното, което най-много се доближава до неговия собствен начин на поведение. Така се формират различни групи.
Ø  Участниците могат да задават въпроси или да изберат друг стил, който им харесва повече (могат да отидат при “стила”, който биха искали да имат, като се движат свободно из стаята).
Ø  На участниците се раздават лист и моливи, и се поканват да нарисуват несъществуващо животно – най-интересното животно, което си представят, което да прилича по малко на всяко едно от показаните животни-стилове.
Послание: Всеки човек има свой стил за решаване на спорове и конфликти, но той никога не се повтаря изцяло в различните ситуации, а се допълва от други стилове. Понякога се налага да реагираме според ситуацията по различен начин. Важно е кой стил ще изберем, за най-доброто решение на конфликта
Ø  Участниците да разгледат рисунките си и да коментират: “Какви са последствията от използването на всеки един стил на поведение?”
Ø  Заключение: 5 минути
Упражнение “Кихавица”. Участниците се разделят на три групи чрез броене на 1-ви, 2-ри, 3-ти, … Първата група трябва да извика “ЕШУ”, втората –  “БРЕШУ”, а третата група – “КРЕШУ”. При подаден сигнал от водещия, трите групи трябва да “изкрещят” своите думи едновременно. Като резултат се чува силна “кихавица”. Може да се повтори до три пъти!


сряда, 3 октомври 2018 г.

ЩО Е КОНФЛИКТ?

Как да формираме социални умения за комуникация и разрешаване на конфликтите у учениците?

/ Примерни варианти за групова работа, подходяща за провеждане в часа на класа /

Тема 1
ЩО Е КОНФЛИКТ?

Цел
Ø  Разбиране значението на думата “конфликт”.
Задачи:
Ø  Да се разграничат видовете конфликти;
Ø  Да бъдат назовани причините за тяхното възникване.
Времетраене
Ø  40 минути
Необходими материали:
Ø  Постер (дъска);
Ø  Цветни маркери.

Очаквани резултати

В края на занятието участниците ще могат:
Ø  Да разпознават конфликта и причините, които го предизвикват;
Ø  Да коментират различни ситуации на конфликт;
Ø  Да прилагат някои методи за релакс, чрез дишане и асоциации.НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Загряване: 5 минути


“Рисунка ръка в ръка”. Участниците се разделят по двойки. На всяка двойка се раздават лист хартия и моливи. Хващат с една от ръцете си молива и така заедно рисуват върху листа рисунка на тема “Моите чувства в момента”. Всички разглеждат получената цветна рисунка.Работна фаза: 30 минути
Ø  Що е конфликт? На постер или дъска се изписва думата конфликт, а участниците се подканят да кажат по една дума, която им хрумва, чувайки думата “конфликт”. Така около “конфликт” се подреждат различни асоциации като “облак” (асоциативен облак).
Ø  Водещият обобщава:
Думата “конфликт” има латински произход и означава съперничество, сблъсък на идеи, мнения, интереси. Конфликтът е неотменна част от живота на хората. Преобладава мнението, че конфликтите разрушават отношенията и трябва да се избягват. Факт е, че конфликтите съществуват и те могат да се доизграждат взаимно, да се изясняват. Чрез конфликта опознаваме себе си и другите:
q  помага за вземането на добро решение (кой път да избера, но без физическа разправа и обиди);
q  е възможност да опознаем себе си и другите;
q  е възможност да кажем истината и да направим избор;
q  е възможност да кажем “не”;
q  е възможност да се изслушваме и да задаваме въпроси;
q  е възможност да приемем различието;
q  е възможност да контролираме своя гняв и своите емоции;
q  е възможност да се научим на самоконтрол и да не бъдем агресивни;
q  е възможност да се утвърдим и да се научим да го управляваме!* 
Ø  Важно е да се намери решение на конфликта по разумен начин, а не чрез агресия и насилие!

Ø  Разкажете по една конфликтна ситуация: с приятел, с родител, с учител, с непознат.
Слушайте и разберете:
q  причините за конфликта;
q  кой участва;
q  как се чувства;
q  какво  си мисли;
q  какво беше взетото решение;
q  има ли друго възможно решение.*
Заключение: 5 минути

Техника за релакс. Демонстрация под ръководството на водещия.
   Учителят може да открие полезни материали за използване на  Mindfulness
                   Виж в блога на проекта : https://the-fourks.blogspot.com/2018/09/


 Децата са седнали удобно. Дава се следната инструкция:
q  Затвори очи! Отпусни се! Дишай бавно и спокойно;
q  представи си ярко, топло слънце, което те огрява. Лъчите са магически;
q  постепенно се превръщат в светла, ярка, цветна дъга;
q  погледни цветовете. Всеки един цвят трепти и те докосва, стопля те;
q  нека един цвят влезе при теб. Вдишай го. Отпусни се, остани спокоен;
q  оцветява твоите емоции, чувства, тяло. Отпусни се (кратка пауза с тишина);
q  ти си буен планински поток, водопад. Дъга-водопад;
q  и така е добре!
q  отворете очите си! Опитайте се да помръднете главата си, ръцете си, краката си.
Кой цвят си избрахте?